Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kuuskodit Oy
Y-tunnus: 3223490-1
Tekniikantie 12
02150 Espoo

Rekisterin nimi

Kuuskodit Oy:n asiakasrekisteri

Rekistereihin tallennettavat tiedot

Seuraavat tiedot voidaan tallentaa uutiskirjeen tilausrekisteriin:
sähköpostiosoite 

Rekisterien tietojen käyttötarkoitus:
Kerättäviä henkilötietoja käytetään tiedottamiseen ja markkinointiin, mikäli rekisteröity on liittynyt uutiskirjeen lähetyslistalle.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilaus on voimassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity liityy uutiskirjeen tilaajakasi verkkosivustolla.

Tietoihin on pääsyoikeus

  • Rekisterinpitäjän työntekijöillä
  • Asiakasprojektien hallintaan liittyvillä alihankkijoilla

Osa tiedoista voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakasprojektin toteuttamista varten. Rekisterinpitäjä huolehtii, että kolmannen osapuolen ja henkilötietojen käsittelijän tietoturva on toteutettu tarpeellisessa laajuudessa. Kolmansille osapuolille luovutettavia tietoja voivat olla:

  • Etu- ja sukunimi
  • Tilaajaorganisaatio
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Laskutustiedot

Tietojen suojaamisen periaatteet

Rekistereitä säilytetään

  • suojatulla verkkoasemalla, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä ja verkkopalvelimen palveluntarjoajalla eli henkilötietojen käsittelijällä
  • palveluntarjoajien suojatuilla palvelimilla, joihin on pääsy vain osalla rekisterinpitäjän työntekijöistä ja kyseisen palvelun.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Kuuskodit Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröity voi tehdä mahdollisen korjaus- tai poistopyyntönsä sähköpostitse.